Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
JAK ZOSTA? UCZESTNIKIEM
Wpisany przez Administrator   
Uczestnikiem Warszatatu mo?e zosta? osoba niepe?nosprawna, ktra uko?czy?a 16 rok ?ycia, ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopie? niepe?nosprawno?ci i posiada wskazanie do uczestnictwa w terapii zaj?ciowej w orzeczeniu o stopniu niepe?nosprawno?ci wydanym przez w?a?ciwy organ.
Podstaw? przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej kandydata jest z?o?enie do kierownika Warsztatu podania z pro?b? o przyj?cie wraz z za??czon? kopi? orzeczenia o stopniu niepe?nosprawno?ci.
Kandydat zobowi?zany jest udzieli? kierownikowi Warsztatu wszelkich informacji, w tym przed?o?enia dokumentw mog?cych pos?u?y? do opracowania jego rzetelnej oceny oraz wype?ni? kart? kwalifikacyjn? kandydata.Osoba ubiegaj?ca si? o statut uczestnika Warsztatu jest zobowi?zana dostarczy? Dane Medyczno - Rehabilitacyjne wype?nione przez lekarza. Kandydat jest zobowi?zany do minimum trzykrotnego udzia?u we wst?pnych zaj?ciach terapeutycznych prowadzonych w Warsztacie w celu zapoznania si? z uczestnikami, personelem oraz specyfik? pracy.
Po zebraniu i analizie informacji Rada Programowa dokonuje oceny kandydata, ktra wraz z kart? kwalifikacyjn? i kopi? orzeczenia przedk?ada si? Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie do uzgodnienia. Po akceptacji przez PCPR, Rada Programowa ustala w ktrej grupie terapeutycznej uczestnik b?dzie bra? udzia?.
W przypadku zg?oszenia wi?kszej ilo?ci kandydatw o kolejno?ci przyj?? decyduje liczba uzyskanych punktw z karty kwalifikacyjnej kandydata, pierwsze?stwo w przyj?ciu do Warsztatu maj? kandydaci, ktrzy rokuj? szans? na uzyskanie najwi?kszych efektw w prowadzonych oddzia?ywaniach rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
Sposb rozpatrzenia przez Rad? Programow? podania przekazywany jest do wiadomo?ci Zarz?du SRiPZS w formie pisemnej w postaci decyzji Rady Programowej.
O podj?tej decyzji kandydat zostaje poinformowany w formie pisemnej.
Osoba, ktra by?a wcze?niej uczestnikiem , mo?e zosta? ponownie zakwalifikowana pod warunkiem, ?e nie zosta?a wykre?lona dyscyplinarnie.
 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 28 gości