Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
AKTYWIZACJA ZAWODOWA
Wpisany przez Administrator   

     Uczestnicy Warsztatu Terapii Zaj?ciowej w Suszu w czasie zaj?? terapeutycznych nabywaj? niezb?dne w pracy zawodowej umiej?tno?ci praktyczne, kszta?tuj? odpowiednie cechy dobrego pracownika: wytrwa?o??, dok?adno??, zdyscyplinowanie, odpowiedzialno??. Uczymy ich przedsi?biorczo?ci i autoprezentacji. Nabywaj? podstawowe umiej?tno?ci zwi?zane z poszukiwaniem pracy, zaznajamiani s? z kodeksem pracy. Ucz? si? pisa? oraz kompletowa? dokumenty niezb?dne do z?o?enia swej aplikacji czy podj?cia zatrudnienia - CV, list motywacyjny, odpowiedzi na ofert?. Poznaj? przywileje i ulgi przys?uguj?ce osobom niepe?nosprawnym.
     Praktyki ,,wewn?trzne" umo?liwiaj? uczestnikom sprawdzenie si? w roli pracownika Warsztatu. Podopieczni zajmuj? si? Biurem Obs?ugi Klienta Warsztatu oraz w charakterze pracownika gospodarczego. Jest to doskona?a okazja do pierwszych kontaktw z prac? wymagaj?c? zdyscyplinowania, samodzielno?ci i odpowiedzialno?ci.
     Nasi podopieczni realizuj?c Indywidulany Program Rehabilitacji uczestnicz? w praktykach zewn?trznych organizowanych w firmach na terenie miasta i gminy Susz. Szczeg?owe zasady praktyki zawarte s? w porozumieniu pomiedzy WTZ a zak?adem pracy, w ktrym odbywaj? si? praktyki.
      Uczestnicy Warsztatu Terapii Zaj?ciowej bior? udzia? w szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Urz?d Pracy w I?awie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w I?awie i Miejsko Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Suszu.
     W ramach aktywizacji zawodowej WTZ wsp?pracuje systematycznie z Powiatowym Urz?dem Pracy w I?awie. Cz??? uczestnikw zarejestrowana jest jako osoby bezrobotne poszukuj?ce pracy, realizuj? Indywidulany Plan Dzia?ania opracowany przez PUP. Bior? udzia? w sta?ach dla osb niepe?nosprawnych organizowanych przez Urz?d Pracy. Nawi?zana w ten sposb wsp?praca z pracodawcami dzia?aj?cymi na lokalnym rynku pracy umo?liwi?a zorganizowanie zarwno praktyk zewn?trznych jak i sta?y, ktre w kilku przypadkach zako?czy?y sie zatrudnieniem.

 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości