Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
PRACOWNIA ZARADNO?CI OSOBISTEJ
Wpisany przez Administrator   

Zaj?cia na tej pracowni maj? na celu wyrabianie zaradno?ci osobistej i pobudzanie aktywno?ci spo?ecznej osoby niepe?nosprawnej. S? to zagadnienia zwi?zane mi?dzy innymi z:
- samoobs?ug? i czynno?ciami codziennymi (ubieranie si?, dbanie o higien? osobist?),
- komunikacj?,
- mobilno?ci?,
- wsparciem psychologicznym (nauka zachowania si? i radzenia sobie w r?nych sytuacjach ?yciowych, nauka dyscypliny i porz?dku),
- dzia?aniami usprawniaj?cymi i kompensacyjnymi dostosowanymi do rodzaju niepe?nosprawno?ci (podtrzymywanie umiej?tno?ci pisania i czytania, trening liczenia, nauka planowania i organizacji).

  W pracowni rozwijane s? rwnie? formy twrczo?ci plastycznej, usprawnienia manualne oraz zagadnienia rozszerzaj?ce wiedz? o otaczaj?cym ?wiecie.

 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości