Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
PRACOWNIA PLASTYCZNA
Wpisany przez Administrator   
 Program zaj?? w pracowni plastycznej obejmuje osoby niezale?nie od wieku, sprawno?ci intelektualnej, fizycznej i nasilenia stanw emocjonalnych. Ka?dy mo?e by? w??czony do zaj??, korzysta? i cieszy? si? nimi na w?asnym poziomie. Wa?ne jest jego uczestnictwo w procesie aktywno?ci twrczej - to, ?e co? rozpocznie i ko?czy.
Poszczeglne tematy wybierane s? przy uwzgl?dnieniu znajomo?ci potrzeb i preferencji uczestnikw, obserwacji zachowa? i ewentualnych wypowiedzi podopiecznych podczas spotka? oraz szczeg?owej analizy kolejnych prac. Przed przyst?pieniem do pracy podopieczni otrzymuj? ma?? dawk? teorii dostosowan? do ich mo?liwo?ci odbioru oraz zapoznaj? si? z materia?ami. ?wiczenia dobierane s? w taki sposb, aby podopieczny mia? mo?liwo?? wyra?enia swoich potrzeb, emocji, opowiedzenia o tym, co spotka?o go w r?nych sytuacjach.
Dzi?ki udzia?owi w zaj?ciach w pracowni plastycznej uczestnik jest rozbudzany do szeroko rozumianej aktywno?ci twrczej, ma mo?liwo?? nawi?zania niewerbalnego dialogu z terapeut?, uczy si? wsp?pracy i uczestnictwa w aktywno?ci grupy, samodzielnego podejmowania decyzji i eksperymentowania, odreagowania i relaksu, poznaje podstawowe techniki plastyczne.
Pracownia plastyczna opiekuje sie te? kronika warsztatow? w ktrej odnotowywane s? w formie pisemnej i fotograficznej najwa?niejsze wydarzenia z ?ycia placwki. Podopieczni bior?cy udzia? w zaj?ciach plastycznych bardzo ch?tnie bior? te? udzia? w r?nego rodzaju konkursach plastycznych obejmuj?cych swym zakresem rwnie? przedsi?wzi?cia oglnopolskie.W tej dziedzinie posiadaj? du?e sukcesy. Uczestnicy podejmuj? si? ponadto zada? zwi?zanych z wykonywaniem dekoracji do r?nego rodzaju przedsi?wzi?? artystycznych, imprez integracyjnych i kulturalnych.
 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości