Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
PRACOWNIA STOLARSKA
Wpisany przez Administrator   

 

Pracownia stolarska

W pracowni stolarskiej uczestnicy bior? udzia? w zaj?ciach, ktre maj? na celu zapoznanie si? z zawodem stolarza. Na og? grup? tworz? m??czy?ni, ktrzy w trakcie zaj?? poznaj? podstawowe terminy z zakresu stolarstwa oraz ucz? si? obrbki i rodzaj drewna, a tak?e poznaj? obs?ug? narz?dzi i elektronarz?dzi. W trakcie prac uczestnicy dobieraj? samodzielnie lub przy pomocy terapeuty odpowiednie narz?dzia, pomagaj? przy pracach zwi?zanych z wykonaniem danego wyrobu. Wa?nym elementem terapii jest zapoznaie uczestnikw z zasadami bezpiecze?stwa i higieny pracy. Uczymy, jaki strj nale?y mie?, kiedy wykonuje si? prac?, jak nale?y si? zachowywa? przy w??czonych elektronarz?dziach i jak bezpiecznie obs?ugiwa? sprz?t znajduj?cy si? w pracowni. W trakcie rehabilitacji uczestnik uczy si? planowa? sobie czas oraz organizowa? stanowisko pracy, a w szczeglno?ci podnosi swoj? samodzielno?? oraz rozwija zdolno?ci manualne.
W pracowni stolarskiej wykonujemy mi?dzy innymi:
- ramki do obrazw i zdj??,
- meble ogrodowe (le?aki, sto?y, krzes?a, ?awki),
- budy dla psw,
- p?ki,
- denka do wiklinowych koszy.
Uczestnicy dokonuj? rwnie? drobnych napraw na terenie Warsztatu.


 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości