Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
REHABILITACJA
Wpisany przez Administrator   

Zaj?cia rehabilitacyjne prowadzone s? dla wszystkich uczestnikw Warsztatu. Ka?dy uczestnik ma opracowany przez rehabilitanta indywidualny tok usprawniania ruchowego z uwzgl?dnieniem zalece? i orzecze? lekarskich. Oprcz indywidualnych treningw usprawniaj?cych, odbywaj? si? rwnie? zaj?cia sportowe przygotowuj?ce podopiecznych do udzia?u w r?nego rodzaju zawodach sportowych. Uczestnicy bior? udzia? w zaj?ciach rehabilitacyjnych oragnizowanych zarwno na sali jak i w terenie na ?wie?ym powietrzu.
Do dyspozycji uczestnikw w sali rehabilitacyjnej s?: rowery treningowe, masa?er, bie?nia mechaniczna, orbitrek, wio?larz, materace, drabinki, atlas, st? do tenisa sto?owego, pi?karzyki.
Celem prowadzonych zaj?? jest:

 
-  kszta?towanie postaw prozdrowotnych,

- uaktywnianie narz?du ruchu, uk?adu kr??enia i uk?adu oddechowego,

- uzyskanie pe?nego zakresu ruchu w stawach,
- kszta?towanie prawid?owej postawy cia?a oraz korygowanie wad postawy,
- korekcj? oraz kompensacj? odchyle? i brakw rozwojowych,
- poprawienie stabilno?ci postawy, uzyskanie lepszej rwnowagi cia?a i koordynacji ruchowej,
- rozwijanie kondycji psychofizycznej,
- kszta?towanie koncentracji poprzez gry i zabawy zespo?owe,
- poprawienie koordynacji wzrokowo - ruchowej,
- doskonalenie cech motorycznych (szybko??, skoczno??, zwinno??),
- zapewnienie w maksymalnym stopniu mo?liwo?ci efektw w przywracaniu utraconej sprawno?ci psychofizycznej,
- utrwalaniu nabytych umiej?tno?ci.
 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 9 gości