Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Wpisany przez Administrator   

Dnia 14 listopada 2018 r. ca?a nasza warsztatowa spo?eczno?? zebra?a si? punktualnie o godz. 10.15 na sali rehabilitacyjnej, aby wzi?? udzia? w wyborach nowej Rady Uczestnikw WTZ w Suszu.

Do rywalizacji o nasze g?osy stan??o pi?ciu kandydatw. To oni od 8 do 13 listopada prowadzili kampani? wyborcz? na terenie WTZ rozwieszali plakaty z has?ami, prowadzili rozmowy z kolegami o swoich pomys?ach.

Jeszcze przed startem g?osowania, wszyscy ze skupieniem i uwag? mogli ponownie zapozna? si? z programami kandydatw, a ch?tni i zainteresowani szczeg?ami mieli okazj? do zadawania pyta?, na ktre odpowiedzi rozwia?y w?tpliwo?ci co do swojego wyboru. Wszyscy kandyduj?cy zgodnie twierdzili, ?e g?wnie zale?y im na dobru ka?dego uczestnika, dobrej atmosferze w warsztacie oraz organizacji imprez rozrywkowych i wyjazdw integracyjnych. Po krtkiej prezentacji przyst?pujemy do jednego z g?wnych punktw programu g?osowania. Ka?dy kolejno podchodzi? do sto?u, gdzie zasiada?a Komisja Wyborcza, nast?pnie sk?adali swoje podpisy na li?cie osb uprawnionych do g?osowania, po czym otrzymywali kart? wyborcz?. Aby g?osy mog?y by? oddane w trybie tajnym i adekwatnie do sumienia i indywidualnych pogl?dw, przygotowane by?y odpowiednie miejsca do g?osowania. Spo?rd 5 kandydatw w tym roku ka?dy podopieczny mg? wybra? i zakre?li? na li?cie maksymalnie 3 osoby do RU. Ca?y proces przebieg? bez komplikacji, a osoby potrzebuj?ce r?norakiej pomocy w zakresie czytania czy przemieszczania po sali, mog?y liczy? na wsparcie ze strony pracownikw.

Po wrzuceniu ostatniej karty do urny, nast?pi?o komisyjne otwarcie skrzyni, kolejno cz?onkowie zliczali oddane g?osy, sprawdzaj?c ich wa?no??. Liczba prawid?owo oddanych g?osw to 38 (czyli wszystkie pobrane karty). Po sporz?dzeniu wymaganych dokumentw i protoko?w, zaproszono raz jeszcze wszystkich uczestnikw do sali, aby oficjalnie og?osi? wyniki. Zwyci?zcom gratulujemy i ?yczymy 5 owocnych lat pracy.

Galeria

 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości