Nabór na stanowisko pracy kierowca/konserwator
•Wpisany przez Administrator•   

Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsiębiorczości Ziemi Suskiej w Suszu ogłasza nabór na stanowisko: Kierowca/ konserwator
Miejsce wykonywania pracy: Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Piastowska 37, 14 – 240 Susz Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny do 06.02.2019 r. Wymiar czasu pracy: 1 etat, początek zatrudnienia: 07.11.2018 r.

Wynagrodzenie: najniższe krajowe wynagrodzenie brutto.

Obowiązki:

- przywożenie i odwożenie osób niepełnosprawnych, asystowanie przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu,

- prowadzenie ewidencji przejazdów,

- wypełnianie kart drogowych zgodnie z trasą i ilością przejechanych kilometrów,

- odpowiedzialność cywilno – prawna za osoby niepełnosprawne w danym dniu odpowiedzialnym za ich dowóz, przewóz - dbanie o bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych,

- dbanie o powierzony środek lokomocji, zabezpieczenie, drobne naprawy, sprawność pojazdu - sprawdzenie przed wyjazdem po osoby niepełnosprawne sprawności pojazdu oraz codzienne utrzymanie czystości wewnątrz,

- przestrzeganie tajemnicy dotyczących indywidualnych danych uczestników WTZ i innych wynikających z obowiązków pracownika wobec pracodawcy,

- bezwzględne przestrzeganie przepisów kodeks pracy,

- zgłaszanie natychmiast awarii lub szkód w pojeździe, 

- sprawowanie nadzoru nad budynkiem, sprzętem i urządzeniami gospodarczymi, 

- dokonywanie drobnych napraw sprzętu, 

- dokonywanie prac modernizacyjnych w pomieszczeniach WTZ.


Wymagania:

- wykształcenie minimum zawodowe, 

- posiadanie prawa jazdy minimum 5 lat, 

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

- niekaralność za przestępstwa umyślnie ścigane z tytułu naruszenia przepisów ruchu drogowego, 

- dyspozycyjność i sprawne przemieszczanie się w obszarze realizacji działań, 

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu,

- odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność. 


Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, przebyte doskonalenie zawodowe, Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu kierowcy, Oświadczenie o gotowości do niezwłocznego podjęcia pracy w przypadku złożonej oferty, Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności. 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów: Oferty należy składać w terminie do 05.11.2018 r. do godziny 10.00 (osobiście w kadrach Warsztatu Terapii Zajęciowej – p. Renata Gąsior) lub przesłać na adres: Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Piastowska 37, 14 – 240 Susz – w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ,,nabór na stanowisko kierowcy/ konserwatora.
Informacje dodatkowe: Oferty, które wpłyną  po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Wybrane osoby spełniające kryteria formalne konkursu zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie (przewidywane termin rozmowy: 06.11.2018r.) Kandydaci, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiani. Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

Gościmy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •11 gości• ••