Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
"Lekcje bibliotencze"
Wpisany przez Administrator   

Na zaproszenie Biblioteki Miejskiej Uczestnicy bior? udzia? w cyklu Lekcji bibliotecznych. Do tej pory odby?y si? cztery spotkania, podczas ktrych mieli?my mo?liwo?? zg??bienia tajnikw zawodu bibliotekarza. Pani prowadz?ca zapozna?a wszystkich z samym miejscem, rol? i zawodem bibliotekarza, dost?pnym dla czytelnikw ksi?gozbiorem (mieli?my okazj? zobaczy? najgrubsz? i najci??sz? ksi??k?), wskaza?a na zasady funkcjonowania biblioteki, a tak?e prawid?owego post?powania z ksi??k?. Pani w krtkiej rozmowie wspomnia?a o coraz cz??ciej u?ywanych audiobookach.

Nazwa dla wielu z nas nowa i nieznana, wi?c mogli?my w?asnym zmys?em s?uchu poczu? co to takiego i pozna? zalety ksi??ki czytanej. Nast?pnie poznali?my cz??? biblioteczn? zwan? wypo?yczalni?. Obserwowali?my podstawowe dzia?ania podejmowane z czytelnikami tj.: pomoc w doborze literatury, pokierowanie do odpowiedniego dzia?u literackiego, czy w ko?cu samo wypo?yczanie ksi??ek i zaznajomienie nas z kart? osoby korzystaj?cej z zasobw biblioteki.

Na jednym ze spotka? Uczestnicy, w bardzo przyst?pny sposb, otrzymali gar?? informacji dotycz?cych ksi??ek dost?pnych dla najm?odszych, mogli namacalnie pozna? ich tre?? pomimo bariery jak? jest umiej?tno?? czytania. Ka?dy z osobna mg? si? przekona?, ?e biblioteka nie jest miejscem dost?pnym tylko dla osb, ktre potrafi? czyta?. Jeden z naszych Uczestnikw mia? okazj? zaprezentowa? swoj? umiej?tno?? czytania z wyobra?ni, czym bardzo zafascynowa? pracownikw biblioteki. Ca?e spotkanie przebieg?o w mi?ej i lu?nej atmosferze, a na koniec ka?dy z obecnych otrzyma? prezent w postaci ksi??eczki i zak?adki. Jak wida? by?o i tym razem wiele barier jest do pokonania wystarczy tylko chcie?.Kolejna lekcja da?a nam mo?liwo?? poznania historii ksi??ki od pocz?tkw jej powstania. Z zaciekawieniem i skupieniem wszyscy obejrzeli projekcje multimedialn? przedstawiaj?c? drog? powstania literatury czytanej: od glinianych tablic, po zwoje papieru, p?achty pergaminu, znany nam powszechnie papier, a? do ksi??ki w formie audiobookw. Pani Agata w bardzo jasny i przyst?pny sposb przekaza?a nam gar?? wa?nych informacji zwi?zanych z tym, ile ksi??ka znaczy?a dla ludzi kiedy?, a jak? warto?? ma dzisiaj. Wniosek nasuwa si? sam taki, ?e dawniej posiadanie literatury pisanej by?o luksusem, ktry w przysz?o?ci niestety mo?e przej?? do historii. Nasi Podopieczni wykazali zainteresowanie kolejnymi spotkaniami w Bibliotece i zg??bieniem tajnikw ksi??ki. Mo?e w?a?nie taka postawa ludzi, szacunek dla ksi??ek i ich aktywno?? nie dopuszcz?, aby druk zosta? zapomniany i przeniesiony do lamusa.

Wszystkie grupy zgodnie przyzna?y, ?e Lekcje biblioteczne by?y bardzo ciekawe i da?y im nowe spojrzenie na czytelnictwo, bez wzgl?du na wiele naszych ogranicze?. Kolejne spotkania przed nami.

Galeria

 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości