JAK ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM
•Wpisany przez Administrator•   
Uczestnikiem Warszatatu może zostać osoba niepełnosprawna, która ukończyła 16 rok życia, ma orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności i posiada wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym przez właściwy organ.
Podstawą przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej kandydata jest złożenie do kierownika Warsztatu podania z prośbą o przyjęcie wraz z załączoną kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Kandydat zobowiązany jest udzielić kierownikowi Warsztatu wszelkich informacji, w tym przedłożenia dokumentów mogących posłużyć do opracowania jego rzetelnej oceny oraz wypełnić kartę kwalifikacyjną kandydata.Osoba ubiegająca się o statut uczestnika Warsztatu jest zobowiązana dostarczyć Dane Medyczno - Rehabilitacyjne wypełnione przez lekarza. Kandydat jest zobowiązany do minimum trzykrotnego udziału we wstępnych zajęciach terapeutycznych prowadzonych w Warsztacie w celu zapoznania się z uczestnikami, personelem oraz specyfiką pracy.
Po zebraniu i analizie informacji Rada Programowa dokonuje oceny kandydata, która wraz z kartą kwalifikacyjną i kopią orzeczenia przedkłada się Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie do uzgodnienia. Po akceptacji przez PCPR, Rada Programowa ustala w której grupie terapeutycznej uczestnik będzie brał udział.
W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów o kolejności przyjęć decyduje liczba uzyskanych punktów z karty kwalifikacyjnej kandydata, pierwszeństwo w przyjęciu do Warsztatu mają kandydaci, którzy rokują szansę na uzyskanie największych efektów w prowadzonych oddziaływaniach rehabilitacyjnych i terapeutycznych.
Sposób rozpatrzenia przez Radę Programową podania przekazywany jest do wiadomości Zarządu SRiPZS w formie pisemnej w postaci decyzji Rady Programowej.
O podjętej decyzji kandydat zostaje poinformowany w formie pisemnej.
Osoba, która była wcześniej uczestnikiem , może zostać ponownie zakwalifikowana pod warunkiem, że nie została wykreślona dyscyplinarnie.
 

Gościmy

•Naszą witrynę przegląda teraz• •8 gości• ••