Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Aktualno?ci
Sprawozdanie z Loterii Fantowej PDF Drukuj Email
poniedziałek, 27 lipca 2015 06:24
W dniu 27 czerwca 2015 roku w godzinach od 9.00 do 17.00 na Pla?y Miejskiej w Suszu podczas zawodw Susz Triathlon Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsi?biorczo?ci Ziemi Suskiej w Suszu przeprowadzi?o loteri? fantow?.

Organizator loterii posiada? postanowienie Naczelnika Urz?du Celnego w Elbl?gu uznania zg?oszenia i regulamin loterii za prawid?owe. Loteria Fantowa zosta?a przeprowadzona na podstawie art.7 pkt 1b ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych ( Dz.U. Nr 201, poz. 1540, z p?n. zm ).

W sprzeda?y by?o 1000 losw. Poszczeglne losy oznaczone zosta?y kolejno numerami od 0001 do 1000. Cena jednego losu wynosi?a 5 z? brutto. Wszystkie losy zasta?y sprzedane. Ze sprzeda?y losw uzyskano dochd w wysoko?ci 5000,00 z?. s?ownie: pi?? tysi?cy z?otych 00/100.

Dochd ze sprzeda?y losw w wysoko?ci 5000,00 z?. wp?acono na konto Stowarzyszenia Rozwoju i Przedsi?biorczo?ci Ziemi Suskiej, ktry zostanie przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia, na dofinansowanie zakupu samochodu s?u??cego do przewozu osb niepe?nosprawnych na zaj?cia terapeutyczne w Warsztacie Terapii Zaj?ciowej w Suszu, jak rwnie? na r?nego rodzaju wyjazdy typu zawody sportowe, wycieczki, gdzie przystosowuj? si? do samodzielnego ?ycia spo?ecznego.

Podczas trwania loterii fantowej nie by?y zg?aszane reklamacje przez uczestnikw oraz nie by?y wystawiane ani anulowane imienne za?wiadczenia o uzyskanej wygranej.

Komisja loterii


 
PDF Drukuj Email
czwartek, 23 lipca 2015 10:15
Dnia 4 lipca 2015 roku wraz z uczestnikiem Rafa?em Krask? odbyli?my podr? po odbir nagrody dla laureata Konkursu Poezji Osb Niepe?nosprawnych Fundacji Anna Dymnej.

Zaproszeni byli?my do Radia Krakw na koncert z cyklu Zaczarowane Radio Krakw", na ktrym mia?y zosta? wr?czone nagrody. Koncert prowadzi?a Lidia Jazgar. Na pocz?tku Anna Dymna wr?czy?a wszystkim laureatom konkursu poezji nagrody, po czym zaprosi?a na cz??? atystyczn?. Uczestnik naszego Warsztatu otrzyma? nagrod? w wysoko?ci 2000 z? za zaj?cie III miejsca w konkursie poezji pn. S?owa dobrze, ?e jeste?cie".

Koncert rozpocz?li finali?ci Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty. W przerwach, aktorka Beata Paluch czyta?a wiersze laureatw. Na koniec w tajemnicz? podr? cyga?skim taborem zabra?y nas siostry Justyna i Magdalena Matkowskie. Koncert zako?czy? si? wsplnym pami?tkowym zdj?ciem.

 
SPOTKANIE Z IX SESJI POWIATU I?AWSKIEGO W I?AWIE PDF Drukuj Email
czwartek, 23 lipca 2015 09:43
25 czerwca uczestniczyli?my w spotkaniu IX Sesji Powiatu I?awskiego w Starostwie Powiatowym w I?awie, podczas ktrej wr?czane by?y nagrody za udzia? w Akcji Czyste Jeziora i Rzeki-Wiosna 2015 pn. Dbajmy o ?rodowisko - Ziemia to nie wysypisko".

Nasza placwka zaj??a III m-ce w tej kategorii.

Nagrod? w postaci 500B 2.5 " USB zewn?trzny PianoBlack, statuetk? oraz dyplom z r?k Radnego Miasta I?awy W?odzimierza Harmaci?skiego odebrali panowie Karol Szysler i Tomasz Seroka.

 
V BIEG TERENOWY SUSZ EXTREME PDF Drukuj Email
czwartek, 23 lipca 2015 07:13
28 maja zorganizowali?my ju? po raz pi?ty Bieg Terenowy Susz Extreme. Bieg by? swego rodzajem testem sprawdzaj?cych umiej?tno?ci, wytrzyma?o?? i wsp?prac? w grupie dla ponad 50 zawodnikw. Zmagania uczestnikw biegu odby?y si? na alejce wok? jeziora Suskiego oraz na terenie le?nym. Placwki, ktre w tym roku uczestniczy?y w zawodach to : gospodarze biegu WTZ Susz, ale rwnie? WTZ Mor?g, WTZ Elbl?g Beniowskiego, WTZ Elbl?g Saperw, WTZ I?awa, WTZ Lubawa, ?wietlica Terapeutyczna Zalewo, DPS Susz, DPS Lubawa, ?DS Susz, P?DS I?awa.

Na trasie biegu dla wszystkich uczestnikw przygotowane by?y zadania specjalne. Przygotowane konkurencje wcale nie by?y ?atwe; zawodnicy musieli pokona? je w jak najkrtszym czasie oraz z jak najwi?ksz? dok?adno?ci? i precyzj?. Miejsca na podium zaj?li Ci zawodnicy, ktrzy wykazali si? odpowiedni? wydolno?ci? po??czon? ze sprytem i si??. Ko?cowa klasyfikacja Biegu przedstawia?a si? nast?puj?co:

I miejsce WTZ Susz w sk?adzie: Karol Szysler, Tomasz Modrakowski, Mariusz Malinowski, Andrzej Heldt, opiekun Bartosz Baczewski

II miejsce- WTZ Mor?g,

III miejsce WTZ Elbl?g Saperw.

Dla wszystkich uczestnikw biegu przygotowane by?y nagrody, pami?tkowe statuetki, medale oraz dyplomy. Ka?dy uczestnik biegu otrzyma? sportow? koszulk?. Po sportowych zmaganiach wszyscy zawodnicy udali si? na pocz?stunek, ktry przygotowali pracownicy i uczestnicy warsztatu.


 
XIII Powiatowy Turniej Tenisa Sto?owego w I?awie PDF Drukuj Email
piątek, 15 maja 2015 07:50

We wtorek 12 maja uczestniczyli?my w XIII Powiatowym Turnieju Tenisa Sto?owego w I?awie. Celem turnieju by?a popularyzacja gry w tenisa sto?owego, integracja osb niepe?nosprawnych, rewalidacja przez aktywno?? ruchow? oraz konfrontacja umiej?tno?ci. W turnieju wzi??o udzia? 15 placwek. Z naszego warsztatu reprezentowali nas: Andrzej, Mariusz i Karol. Chocia? nie stan?li?my na podium to bawili?my si? ?wietnie, a w ramach podzi?kowa? za udzia? otrzymali?my statuetk? i nagrody rzeczowe.


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 28

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości