Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
O NAS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 25 sierpnia 2011 19:30
       Warsztat Terapii Zaj?ciowej w Suszu powsta? w 2002 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Rozwoju i Przedsi?biorczo?ci Ziemi Suskiej w Suszu.
WTZ jest placwk? pobytu dziennego, w ktrej prowadzona jest rehabilitacja spo?eczna i zawodowa osb niepe?nosprawnych intelektualnie lub fizycznie w stopniu umiarkowanym b?d? znacznym. Do ko?ca 2017 r. w zaj?ciach terapeutycznych uczestniczy?o 35 osb niepe?nosprawnych. Od stycznia 2018r. liczba uczestnikw wzros?a do 38. Zaj?cia odbywaj? si? przez ca?y rok z wy??czeniem przerwy wakacyjnej, ktra przypada w okresie letnim.
Dzia?ania rewalidacyjne obejmuj?:
- popraw? kondycji fizycznej i zaradno?ci osobistej,
- kszta?towanie samodzielno?ci, odpowiedzialno?ci, pracowito?ci i zdyscyplinowania,
- przygotowanie do ?ycia w ?rodowisku spo?ecznym,
- nauk? umiej?tno?ci pozwalaj?cych na podj?cie pracy zarobkowej.
       W Warsztacie Terapii Zaj?ciowej dominuj?c? form? terapii jest ergoterapia. Zaj?cia z zakresu rehabilitacji zawodowej prowadzone s? w o?miu pracowniach: gospodarstwa domowego, zaradno?ci osobistej, wikliniarskiej, plastycznej, dziewiarskiej, stolarskiej, ogrodniczej i komputerowej. Ta ostatnia powsta?a w styczniu br. W czasie zaj?? uczestnicy nabywaj? umiej?tno?ci zawodowe charakterystyczne dla danej pracowni. Podopieczni maj? mo?liwo?? wyboru zmiany pracowni, dzi?ki czemu zwi?ksza si? zakres rozwijanych umiej?tno?ci. Stopie? trudno?ci zada? wykonywanych przez podopiecznych w pracowniach jest dostosowany do ich aktualnych mo?liwo?ci i ulega stopniowemu zwi?kszeniu w miar? nabywania wprawy i nowych umiej?tno?ci.
      Uczestnicy Warsztatu s? przygotowywani do ?ycia w ?rodowisku spo?ecznym, w szczeglno?ci poprzez rozwj umiej?tno?ci planowania i komunikowania si?, dokonywania wyborw, decydowania o swoich sprawach oraz rozwoju innych umiej?tno?ci niezb?dnych w niezale?nym ?yciu.
Stowarzyszenie Rozwoju Przedsi?biorczo?ci Ziemi Suskiej i Warszat Terapii Zaj?ciowej w wielu obszarach swej dzia?alno?ci w??czaj? si? we wsp?prac? z w?adzami samorz?dowymi, instytucjami i organizacjami pozarz?dowymi - nie tylko o zasi?gu lokalnym. W g?wnej mierze ma to na celu poprawienie wizerunku osb niepe?nosprawnych i propagowanie idei integracji spo?ecznej, a tak?e wspieranie osb i instytucji w prze?amywaniu barier spo?ecznych i b??dnych stereotypw dotycz?cych niepe?nosprawno?ci. Dodatkow? korzy?ci? jest urozmaicanie form, wzmocnienie skuteczno?ci i atrakcyjno?ci rehabilitacji spo?ecznej i zawodowej uczestnikw WTZ.
 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 37 gości