Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
PDF Drukuj Email
wtorek, 06 listopada 2018 07:01

Zgodnie ju? z tradycj?, co roku bierzemy udzia? w Turnieju Szachowo Warcabowym. 26 pa?dziernika 2018 r. korzystaj?c z zaproszenia Towarzystwa Przyjaci? Dzieci w Mor?gu oraz tamtejszego WTZ we wsp?pracy ze ?rodowiskowym Domem Samopomocy, grupa Uczestnikw naszego Warsztatu Terapii Zaj?ciowej uda?a si? do Mor?ga, aby i tym razem sprbowa? swoich si? w konfrontacji z kolegami z innych placwek.

Zawody mia?y przede wszystkim promowa? aktywn? i efektywn? form? sp?dzania czasu wolnego, rozpowszechni? gr? w szachy i warcaby, ale tak?e - a mo?e i g?wnie - integrowa? osoby z r?nymi niepe?nosprawno?ciami poprzez zabaw?, wsplne rozmowy i dzielenie si? wra?eniami.

Po przywitaniu przyby?ych go?ci przez Pani? Kierownik goszcz?cej nas placwki, a tak?e krtkim wyja?nieniu zasad zawodw, wszyscy zawodnicy przyst?pili do wsp?zawodnictwa.

Najpierw rozpocz?to cz??? warcabow?. Czujne jury kontrolowa?o i nadzorowa?o przebieg gry wg systemu ka?dy z ka?dym na trzech poziomach. Niestety, nie uda?o nam si? zaj?? miejsca na podium, jednak ka?de, nawet drobne zwyci?stwo cieszy?o ca?? nasza grup?. Nasi Podopieczni mieli okazj? do zaprezentowania swoich umiej?tno?ci w grze oraz wykaza? si? kulturalnym i zdrowym wsp?zawodnictwem, rozwija? sportow? postaw?, wykaza? si? uwag?, skupieniem i my?leniem w duchu rywalizacji. Wszystkim naszym Panom nale?? si? GRATULACJE za walk? i godne reprezentowanie.

Z r?k kierownikw WTZ i ?DS w Mor?gu otrzymali?my podzi?kowania i dyplomy za udzia? w Turnieju oraz drobne upominki. Odje?d?aj?c, ?egnali?my si? s?owami "do zobaczenia w przysz?ym roku". Do Susza wracali?my zadowoleni i dumni ze swego uczestnictwa w tym turnieju.

 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości