Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
PDF Drukuj Email
wtorek, 30 października 2018 07:15

Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsi?biorczo?ci Ziemi Suskiej w Suszu og?asza nabr na stanowisko: Kierowca/ konserwator
Miejsce wykonywania pracy: Warsztat Terapii Zaj?ciowej, ul. Piastowska 37, 14 240 Susz Rodzaj umowy: umowa o prac? na okres prbny do 06.02.2019 r. Wymiar czasu pracy: 1 etat, pocz?tek zatrudnienia: 07.11.2018 r.

Wynagrodzenie: najni?sze krajowe wynagrodzenie brutto.

Obowi?zki:

- przywo?enie i odwo?enie osb niepe?nosprawnych, asystowanie przy wsiadaniu i wysiadaniu z samochodu,

- prowadzenie ewidencji przejazdw,

- wype?nianie kart drogowych zgodnie z tras? i ilo?ci? przejechanych kilometrw,

- odpowiedzialno?? cywilno prawna za osoby niepe?nosprawne w danym dniu odpowiedzialnym za ich dowz, przewz - dbanie o bezpiecze?stwo osb niepe?nosprawnych,

- dbanie o powierzony ?rodek lokomocji, zabezpieczenie, drobne naprawy, sprawno?? pojazdu - sprawdzenie przed wyjazdem po osoby niepe?nosprawne sprawno?ci pojazdu oraz codzienne utrzymanie czysto?ci wewn?trz,

- przestrzeganie tajemnicy dotycz?cych indywidualnych danych uczestnikw WTZ i innych wynikaj?cych z obowi?zkw pracownika wobec pracodawcy,

- bezwzgl?dne przestrzeganie przepisw kodeks pracy,

- zg?aszanie natychmiast awarii lub szkd w poje?dzie, 

- sprawowanie nadzoru nad budynkiem, sprz?tem i urz?dzeniami gospodarczymi, 

- dokonywanie drobnych napraw sprz?tu, 

- dokonywanie prac modernizacyjnych w pomieszczeniach WTZ.


Wymagania:

- wykszta?cenie minimum zawodowe, 

- posiadanie prawa jazdy minimum 5 lat, 

- posiadanie pe?nej zdolno?ci do czynno?ci prawnych,

- niekaralno?? za przest?pstwa umy?lnie ?cigane z tytu?u naruszenia przepisw ruchu drogowego, 

- dyspozycyjno?? i sprawne przemieszczanie si? w obszarze realizacji dzia?a?, 

- umiej?tno?? pracy w zespole,

- umiej?tno?? nawi?zywania dobrego kontaktu,

- odpowiedzialno??, rzetelno??, samodzielno??. 


Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kopie dokumentw potwierdzaj?cych wykszta?cenie, przebyte doskonalenie zawodowe, O?wiadczenie o niekaralno?ci za przest?pstwa pope?nione umy?lnie, orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskaza? do wykonywania zawodu kierowcy, O?wiadczenie o gotowo?ci do niezw?ocznego podj?cia pracy w przypadku z?o?onej oferty, Inne dodatkowe dokumenty potwierdzaj?ce kwalifikacje i umiej?tno?ci. 

Termin, sposb i miejsce sk?adania dokumentw: Oferty nale?y sk?ada? w terminie do 05.11.2018 r. do godziny 10.00 (osobi?cie w kadrach Warsztatu Terapii Zaj?ciowej p. Renata G?sior) lub przes?a? na adres: Warsztat Terapii Zaj?ciowej, ul. Piastowska 37, 14 240 Susz w zamkni?tych kopertach z dopiskiem: ,,nabr na stanowisko kierowcy/ konserwatora.
Informacje dodatkowe: Oferty, ktre wp?yn?  po wy?ej okre?lonym terminie, jak rwnie? nie spe?niaj?ce wymogw formalnych nie b?d? rozpatrywane. Wybrane osoby spe?niaj?ce kryteria formalne konkursu zostan? powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie (przewidywane termin rozmowy: 06.11.2018r.) Kandydaci, ktrych oferty zostan? odrzucone nie b?d? powiadamiani. Zastrzega si? prawo nie wybrania ?adnego kandydata.

 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości