Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Wycieczka na Podlasie PDF Drukuj Email
środa, 17 października 2018 09:43

TYKOCIN, BIA?YSTOK, SUPRA?L, HAJNWKA, BIA?OWIE?A, KRUSZYNIANY

DZIE? I (09.10.2018r.)

Prze?om wrze?nia i pa?dziernika to bardzo intensywny czas odno?nie naszej aktywno?ci turystycznej. Po powrocie z wypadu na Mazury postanowili?my uda? si? do pi?knego zak?tka Polski, ktry zachwyca swoj? unikaln? przyrod?, wielokulturowo?ci?, wspania?ymi tradycjami, a zarazem bardzo pr??nie rozwijaj?cym si? regionem wsp?cze?nie. Mowa o Podlasiu. Jest to region, gdzie na przestrzeni wiekw miesza?y si? ze sob? tradycje katolickie, prawos?awne, ?ydowskie a tak?e muzu?ma?skie. Podr? min??a nam w bardzo przyjaznej atmosferze. Po drodze ogl?dali?my przepi?kne widoki jesiennej Polski. Do pierwszego punktu naszej eskapady dotarli?my ko?o po?udnia, a by?o nim niewielkie miasto Tykocin, w ktrym czeka? na nas przewodnik. Nieco ponad dwu tysi?czne miasteczko, a tak bogate w zabytki i niezwyk?? histori?. Zacz?li?my od zwiedzania muzeum, ktre mie?ci si? w dawnej synagodze. Poznali?my histori? ludzi wyznania ?ydowskiego i nie tylko, ktrzy zamieszkiwali te tereny, jak na co dzie? razem akceptowali siebie nawzajem oraz ich losy na przestrzeni wiekw. Od Pana Przewodnika dowiedzieli?my si?, ?e w Tykocinie by?y kr?cone sceny do filmu U Pana Boga w ogrdku oraz kolejne cz??ci tego popularnego filmu. Nast?pnie ruszyli?my w dalsz? drog?. Na rogatkach Tykocina mogli?my jeszcze zobaczy? odbudowywany Zamek Krlewski, w ktrym cz?sto przebywa? Zygmunt August. St?d, po jego ?mierci, wyruszy? kondukt ?a?obny na Wawel.

Drugim miejscem na naszej turystycznie mapie by?a stolica wojewdztwa podlaskiego Bia?ystok, pi?kne historyczne miasto z du?? liczb? zabytkw, a jednocze?nie nowoczesny wsp?czesny du?y o?rodek miejski. Zacz?li?my od zwiedzania Pa?acu Branickich, pi?knej rezydencji magnackiej w stylu p?nobarokowym okre?lany mianem Polskiego Wersalu. Dowiedzieli?my si? o historii tego budynku, a tak?e o losach rodziny w?a?cicieli - Branickich. Obecnie jest to budynek Uniwersytetu Medycznego. Mogli?my pospacerowa? po przepi?knych ogrodach i bia?ostockiej starwce.

Po chwili regeneracji udali?my si? do miasta, w ktrym byli?my zakwaterowani, czyli do Supra?la. Jest to czterotysi?czne miasteczko ko?o Bia?egostoku, ktry urzeka widokiem, jakby czas si? tu zatrzyma?. Przepi?kne stare drewniane budynki, uliczki wybrukowane nadaj? niespotykany klimat i urok. Rwnie? i w tym mie?cie kr?cone by?y sceny do filmw z cyklu: U Pana Boga....... Zwiedzili?my dwa ko?cio?y, Pa?ac Buchholtzw, przeszli?my si? tak?e urokliwymi uliczkami, po drodze podziwiali?my prawos?awny Monaster Zwiastowania Przenaj?wi?tszej Bogurodzicy i ?w. Jana Teologa.

Po tak intensywnym dniu zakwaterowali?my si? w przepi?knym Hotelu Supra?l, gdzie mogli?my si? posili?, a tak?e zrelaksowa? w basenie i nabra? si? na dzie? nast?pny, ktry zapowiada? si? wyj?tkowo ciekawie.

DZIE? II (10.10.2018r)

Drugiego dnia wycieczki po Podlasiu udali?my si? do Hajnwki. Zwiedzanie rozpocz?li?my od soboru pod wezwaniem ?w. Trjcy. W cerkwi kobiety stan??y po lewej, a m??czy?ni po prawej stronie. Jest to jeden z kanonw wiary prawos?awnej. Doskona?a akustyka cerkwi pozwala na prowadzenie mszy bez u?ycia mikrofonu. Odbywa si? tu Festiwal Muzyki Cerkiewnej, na ktry przybywaj? ?piewacy z ca?ego ?wiata. Cerkiew posiada przepi?kny ikonans wykonany z ceramiki. Dooko?a znajduj? si? polichromie oraz witra?e okienne. W centralnej cz??ci soboru znajduje si? panikadi?o, czyli grecki krzy? ozdobiony witra?ami.

Z soboru p.w. ?w. Trjcy pojechali?my do Rezerwatu Pokazowego ?ubrw. Znajduje si? tu kilka sztuk przedstawicieli tego gatunku, ale nie tylko. Mogli?my obserwowa? jelenie, ?osie, dziki, wilki, rysie oraz krzy?wki ?ubra z byd?em domowym tzw. ?ubronie. Dowiedzieli?my si? wielu ciekawych rzeczy np., ?e waga doros?ego ?ubra mo?e osi?ga? od 440 do 920 kg. Ostatnim punktem zwiedzania by? Szlak D?bw Krlewskich. Przemieszczali?my si? drewnianymi pomostami wzd?u? szlaku. Mo?na tam znale?? drzewa posadzone dla Zygmunta Starego, czy Kazimierza Jagiello?czyka. Wszystkie d?by maj? od 150 do 300 lat. Szlak liczy ok. 500 m i jest zarazem ?cie?k? edukacyjn? dostosowan? do osb niepe?nosprawnych. W trakcie jego przemierzania poznali?my histori? puszczy i wa?nych wydarze? z ni? zwi?zanych. Dzie? zako?czyli?my wsplnym relaksem w strefie SPA hotelu Supra?l.

DZIE? III (11.10.2018r.)

Ostatniego dnia wycieczki na Podlasiu, po zjedzeniu pysznego ?niadania udali?my si? do Muzeum Ikon w Supra?lu. Muzeum by?o inne ni? wszystkie. Mia?o niezwyk?y charakter, atmosfer? i umo?liwia?o bardzo interesuj?ce formy zwiedzania. Jest to pierwsze w Polsce interaktywne muzeum prezentuj?ce sztuk? sakraln? prawos?awia. Wystawa ikon opatrzona by?a opraw? ?wietln? i d?wi?kow?. Ekspozycja sk?ada?a si? z 9 sal, ka?da z nich przedstawia?a inny styl np. pustelniczej pieczary, cerkwi lub chaty wiejskiej z domowym o?tarzykiem. Histori? klasztoru obrazuj? XVI-wieczne freski zachowane z ruin cerkwi p.w. Zwiastowania NMP w Supra?lu. Muzeum Ikon w Supra?lu jest usytuowane w budynku dawnego Pa?acu Archimandrynw na terenie klasztoru. Obiekt ten ma zaledwie par? lat, funkcjonuje od pa?dziernika 2006r. Wszyscy byli zauroczeni tym niezwyk?ym miejscem.

Kolejnym etapem wycieczki by? Szlak Tatarski we wsi Kruszyniany. Udali?my si? tam, by zwiedzi? ?wi?tyni? Meczetu. Przed wej?ciem do Meczetu, na znak szacunku, zdj?li?my obuwie. Przewodnik wprowadzi? nas w histori? ?wi?tyni zbudowanej z drewna oraz opowiedzia? o zwyczajach i obrz?dach muzu?ma?skich. Meczet w Kruszynianach wpisany jest na krajow? list? zabytkw. Dowiedzieli?my si? rwnie?, ?e jest najstarszym do dzi? zachowanym meczetem tatarskim w Polsce. ?wi?tyni? ozdabiaj? dwie wie?yczki wyko?czone p?ksi??ycami. Wn?trze jest podzielone na dwie cz??ci, oddzielnie dla kobiet i m??czyzn. Nast?pnie zwiedzili?my jeden z niewielu zachowanych na terenie Polski cmentarz tatarski Mizar. Nagrobki czytelne i nieco inne ni? w religii chrze?cija?skiej. Wszystkie zwrcone by?y na wschd. W?rd motyww wyst?puj?cych na nich powtarza si? p?ksi??yc - oznaka przynale?no?ci wyznaniowej grobu wraz z pi?cioramienn? gwiazd? oraz wersety z Koranu. Czytelne inskrypcje wyryte s? w j?zyku polskim, rosyjskim i arabskim. Ch?tnie kupili?my drobne pami?tki z tego unikalnego miejsca.

Po mile sp?dzonych chwilach po?egnali?my si? z przewodnikiem i udali?my si? na obiad tatarski.... Jurta Tatarska w Kruszynianach to bardzo ciekawe i unikatowe w Polsce tatarskie gospodarstwo agroturystyczne. To wspania?a okazja do poznania, tej odmiennej od naszej, kultury i kuchni. My sprbowali?my zup? ?apsz? (tatarski ros?) i be?ysz (potrawa wielowarstwowa z mi?sem indyczym, jajkiem, ry?em i grzybami). Ch?tni mieli mo?liwo?? zwiedzenia Muzeum Tatarskiego, w ktrym znajdowa?y si? stroje ludowe Tatarw, ich zdj?cia, ksi?gi oraz rze?ba konia tatarskiego.

Pe?ni wra?e? i pozytywnej energii ruszyli?my w drog? powrotn?. Do Susza dojechali?my szcz??liwe o godz. 21.40. Na miejscu czekali na nas st?sknieni rodzice i opiekunowie uczestnikw. Wspominaj?c malownicze tereny Podlasia wrcili?my do domw...

Galeria

 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości