Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Pobyt w hotelu Star Dadaj. PDF Drukuj Email
środa, 19 września 2018 11:26

Coroczn? nagrod? dla Naszych Uczestnikw za Ich prac? i wk?ad w ca?okszta?t rehabilitacji jest wycieczka. I dok?adnie tak samo sta?o si? w tym roku. Tegoroczny wybr pad? na znany ju? nam Hotel Star Dadaj, gdzie 25 naszych Podopiecznych sp?dzi?o wspania?ych 7 dni.

09 wrze?nia wszyscy punktualnie dotarli do WTZ, sk?d wyruszyli?my w tak wyczekiwan? od kilku miesi?cy podr?.

Po dotarciu na miejsce zostali?my mi?o powitani przez personel Hotelu, nast?pnie zakwaterowali?my si? w pokojach, a po pysznym posi?ku zapoznali?my si? z najbli?szym terenem i obiektami rekreacyjnymi. Wieczr up?yn?? nam na rozmowach i spotkaniach z kolegami, dziel?c si? pierwszymi wra?eniami.

Ca?y pobyt mia? charakter raczej stacjonarny, z tego te? wzgl?du codziennie mieli?my sta?e punkty do realizacji. Punktualnie o godz. 9.00 w hotelowej restauracji spo?ywali?my pyszne ?niadania, po czym a? do obiadokolacji o godz. 17.00 czas sp?dzali?my bardzo aktywnie. Wszystkie zaproponowane i zaplanowane atrakcje na terenie hotelu cieszy?y si? w?rd Uczestnikw du?ym zainteresowaniem. Ka?dego dnia nie brakowa?o ch?tnych do korzystania z rowerw wodnych, gry w badmintona, pi?k? siatkow?, pi?k? no?n? czy si?owni? zewn?trzn? na ?wie?ym powietrzu. Dwa razy dziennie ucz?szczali?my na basen. Ka?dy znalaz? tam co? dla siebie. Pod czujnym okiem pana ratownika, kilkoro z nas przep?ywa?o kilka d?ugo?ci basenu, cz??? odwa?niejszych Podopiecznych podj??o prb? nauki p?ywania z pomoc? makaronw, jeszcze inni bezpiecznie odpoczywali w brodziku. Dodatkowo, w ramach wizyt w tym obiekcie sportowym, korzystali?my z tradycyjnej sauny. Ponadto byli?my na spacerach Nordic Walking, wtorkowy wieczr sp?dzili?my przy ognisku, kilkoro Uczestnikw trzykrotnie relaksowa?o si? w Bani Ruskiej, grali?my w bilarda, dwukrotnie trjka naszych rowerzystw wybra?a si? na zakupy do pobliskiego sklepu zaopatrzy? pozosta?ych w potrzebne artyku?y spo?ywcze. Najwi?ksz? jednak chyba przyjemno?ci? i zwie?czeniem naszego pobytu by?a dyskoteka w sali Piekie?ko. Jak nazwa wskazuje by?o gor?co: od ta?ca i od wra?e?. Wszyscy pod wp?ywem chwili i skocznej muzyki dali upust swoim emocjom. Zabawa by?a przednia, czego wyrazem by?o przed?u?enie wsplnej imprezy. Pomimo zape?nionego czasu aktywno?ciami ruchowymi, nie zabrak?o momentw na wsplne rozmowy przy kawie, a tak?e na relaks i odpr??enie w gronie kolegw.

Zdecydowana wi?kszo?? naszej wycieczki up?yn??a bardzo przyjemnie. Dla wielu z nas by? to czas wyj?tkowy. Jeszcze bardziej mogli?my si? ze sob? zintegrowa?, wzajemnie siebie pozna?. Przebywanie razem 7 dni 24 h na dob? by?o prawdziwym sprawdzianem na to, ile jeste?my w stanie ze sob? wytrzyma?. I jak si? okaza?o MO?EMY!!! Wniosek: Zgrana z Nas Paczka. Do domu wracali?my zadowoleni ale nie na d?ugo nasze walizki pozostan? puste. Niebawem czeka nas kolejna przygoda na Mazurach.

Galeria

 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości