Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Wpisany przez Administrator   

Dnia 12 czerwca 2018 r. 10 naszych g?odnych wiedzy Uczestnikw otrzyma?o kolejn? dawk? ciekawych informacji, przekazanych przez pracownika Biblioteki Miejskiej.

Zarwno wcze?niejsze spotkania, jak i to da?o nam wiele pozytywnych wra?e?. Tym razem nasze wsplne spotkanie przebiega?o pod has?em Gin?ce zawody.

Rozpocz?li?my rozmow? o tym, jak ka?dy z nas rozumie i pojmuje termin zawd. Wszyscy zgodnie przyznali, ?e ka?dy pracownik,niezale?nie jakiej profesji, powinien by? ceniony i szanowany a r?norodno?? wykonywanej pracy jest rwnie wa?na dla oglnego funkcjonowania spo?ecznego i zawodowego. 

Podczas lekcji mieli?my okazj? zapozna? si? z profesjami naszych przodkw. Jedne z nich przekszta?ci?y si? na potrzeby czasw wsp?czesnych i maj? swoich przedstawicieli w dzisiejszej rzeczywisto?ci. Inne wykonywane s? okazjonalnie, na potrzeby agroturystyczne.

Pomimo tego, ?e niektre zawody zanik?y ze wzgl?du na post?p cywilizacji i rozwj nowych technologii, to w aktualnych czasach ceni si? prac? naszych dziadkw i pradziadw. Z sentymentem wracamy do nich pami?ci? i wyobra?ni?.

Poza tym, by?a to dla nas lekcja u?wiadamiaj?ca, jak wiele u?atwie? i udogodnie? mamy dzisiaj podczas wykonywania swoich zawodowych obowi?zkw i zada?. 

A oto Gin?ce zawody, ktre poznali?my: akuszerka, bednarz, garncarz, introligator, krzykacz miejski, pucybut, kowal i piekarz.

Ca?o?ci dope?ni?y ciekawe projekcje filmikw, przedstawiaj?cych ludzi wykonuj?cych wy?ej wymienione prace.

Galeria

 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości