Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Wpisany przez Administrator   

12-stu uczestnikw naszej placwki zosta?o wytypowanych do reprezentowania Warsztatu podczas XX Powiatowych Igrzysk Osb Niepe?nosprawnych. Tym razem impreza odby?a si? 7 czerwca w Wikielcu. Przeznaczona by?a dla ?rodowiskowych domw samopomocy, warsztatw terapii zaj?ciowej, domw pomocy spo?ecznej, o?rodkw szkolno-wychowawczych, stowarzysze? na rzecz osb niepe?nosprawnych, osb niepe?nosprawnych z terenu powiatu i?awskiego.

 

 Po dotarciu na miejsce zarejestrowali?my si?, poznali?my swoj? opiekunk? i zapoznali?my si? z terenem zawodw. Olimpiada tradycyjnie rozpocz??a si? przemarszem i prezentacj? wszystkich zespo?w. Przy tej okazji odby? si? ju? pierwszy konkurs. Ka?da placwka mia?a zaprezentowa? si? okrzykiem. Nasze has?o powitalne, pomimo skromnej grupy zabrzmia?o donio?le i spotka?o si? z du?ym aplauzem i brawami widzw.

Nast?pi?o oficjalne otwarcie Igrzysk, wci?gni?cie flagi i cz??? artystyczna.

 W ko?cu nadszed? czas zawodw..

Podzieleni na grupy rozpocz?li?my zmagania. W ramach konkurencji indywidualnych odby? si? bieg na sto metrw, skok w dal z miejsca, rzut pi?k? palantow?, rzut woreczkiem do celu, rzut pi?k? do kosza, rzut pi?k? lekarsk?. Konkurencje dru?ynowe to pi?ka no?na, slalom z pi?k? do unihokeja, przeci?ganie liny.

 Walk? i zaanga?owanie naszych zawodnikw w tegorocznych zmaganiach sportowych mo?na by?o tylko podziwia?. Musieli wykaza? si? si??, szybko?ci?, celno?ci?, zwinno?ci?, zgraniem, umiej?tno?ci? wsp?pracy w grupie. Uczestnicy w?o?yli du?o wysi?ku i serca do ka?dej konkurencji, w ktrej brali udzia?. Podczas przeci?gania liny, pi?ki no?nej i biegu na 100m emocje si?ga?y zenitu. Wysi?ek op?aca? si?. Zdobyli?my jedno z?oto, jeden br?z w konkurencjach indywidualnych oraz dwa medale br?zowe w konkurencjach dru?ynowych!!! Odznaczeni medalami i dyplomami, z pucharem i nagrodami w r?kach oraz grochwk? w brzuchu wrcili?my do domu. Byli?my zm?czeni, ale szcz??liwi. A w tym wszystkim najwa?niejsza by?a, jak zawsze, oczywi?cie ?wietna zabawa.

Galeria

 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 50 gości