Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
"Zbieraj z klas?"
Wpisany przez Administrator   

Uczestnicy naszego Warsztatu zostali laureatami akcji pn.: "Zbieraj z klas?", ktra mia?a na celu zebranie jak najwi?kszej ilo?ci elektroodpadw i baterii. Nagrod? dla grupy jest wycieczka do O?rodka Wypoczynkowego Gwarek w Gi?ycku.

 

Akcja "Zbieraj z klas?" niew?tpliwie mia?a pozytywny wp?yw na naszych podopiecznych. Przede wszystkim zmusi?a ich do dzia?ania, do wykazania si? w?asn? inicjatyw? w poszukiwaniu zu?ytego sprz?tu. Uczy?a nowych zachowa? ekologicznych i spo?ecznych. Rozszerzy?a ich ?wiadomo?? o to ile niepotrzebnego, a czasami szkodliwego sprz?tu znajduje si? w bezpo?rednim ?rodowisku. Anga?owa?a do dzia?a? ca?e rodziny, ktre cz?sto "poczt? pantoflow?" przekazywa?y sobie informacje o udziale Placwki w akcji. Niezmiennie cieszy nas fakt, ?e w akcj? w??czy?y si? przypadkowe osoby, ktre kibicowa?y nam w walce i g?wne nagrody. Natura ludzka jest tak skonstruowana, ?e lubi rywalizacj?. ?wiadomo?? tego, ?e w akcji bior? udzia? placwki z ca?ego kraju dzia?a?o na nas bardzo motywuj?co.

Otrzymana nagroda utwierdza nas w przekonaniu, ?e warto podejmowa? dzia?ania, d??y? wyznaczon? drog? do celu, bo na jej ko?cu jest nagroda - pierwsza budz?ce szacunek wszystkich 23.000 kg zebranych elektro?mieci z ma?ej gminy, druga - bardziej dla oka i cia?a - wspania?a wycieczka. 

Gala fina?owa odby?a si? 25 kwietnia w Warszawie i prowadzona by?a przez Oliwiera Janiaka. Ambasadorami akcji s? Justyna Toma?ska i Mariusz Totoszko.

Galeria

 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości