Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
"Czyste Jeziora i Rzeki"
Wpisany przez Administrator   

Pi?tek 20 kwietnia up?yn?? w Warsztacie pod has?em: Wszyscy wygramy, gdy ?wiat posprz?tamy w ramach akcji ekologicznej pn. Czyste Jeziora i Rzeki. Po rozmowie dotycz?cej przestrzegania zasad BHP i zabezpieczeniu si? przed kleszczami, wyposa?eni w worki i r?kawice ochronne wyruszyli?my na sprz?tanie naszej miejscowo?ci. 

Ka?da z pi?ciu grup mia?a wyznaczony teren. Dwie grupy sprz?ta?y teren przy ulicy Piastowskiej do zak?adu INCO, trzecia grupa oczy?ci?a tras? w stron? Nipkowia, przy Nadle?nictwie Susz, przy stacji kolejowej i pod wiaduktem. Czwarta grupa zaj??a si? sprz?taniem poboczy trasy w stron? Emilianowa do zak?adu WARS-POL. Pi?ta grupa oczy?ci?a teren alejki i nabrze?e Jeziora Suskiego. 

Efektem ko?cowym by?o zebranie bardzo du?ej ilo?ci r?nego rodzaju ?mieci. By?y to m. in. butelki plastikowe i szklane, zabawki, opony, puszki, odzie?, dywany, reklamwki, plastik ze sprz?tu AGD. 

Akcja przebieg?a szybko, sprawnie i bezpiecznie. Uczestnicy przypomnieli sobie, ?e ka?dy z osobna mo?e mie? wp?yw na czysto?? miejsca, w ktrym ?yje.

Akcj? sko?czyli?my wsplnym pieczeniem kie?basek przy ognisku na terenie Warsztatu.

GALERIA

 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości