Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Mamy nowego busa !
Wpisany przez Administrator   
  Uczestnicy Warsztatu Terapii Zaj?ciowej w Suszu od marca na zaj?cia terapeutyczne doje?d?aj? nowym busem!

Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsi?biorczo?ci Ziemi Suskiej w Suszu jednostka prowadz?ca Warsztat by?a realizatorem programu PFRON pn.: ,,Wyrwnywanie r?nic mi?dzy regionami III". Na zakup samochodu otrzyma?a ze ?rodkw Funduszu 78.000 z?. A? 47.000 z? to wk?ad w?asny Stowarzyszenia, ktre uda?o si? pozyska? mi?dzy innymi w ramach 1% oraz od sponsorw.

WTZ w Suszu dowozi na zaj?cia terapeutyczne w?asnym ?rodkiem transportu 17 osb niepe?nosprawnych z gminy Kisielice, gminy Zalewo i gminy Susz. Rozleg?y teren, brak po??cze? komunikacyjnych, nieprzystosowany transport publiczny stwarzaj? bariery dla osb niepe?nosprawnych z dotarciem na zaj?cia terapeutyczne do placwki. W przypadku braku transportu sytuacja ta spowodowa?aby izolacj? tych?e osb oraz zagrozi?oby wykluczeniem ich ze spo?ecze?stwa. Dla Stowarzyszenia prowadz?cego Warsztat Terapii Zaj?ciowej spraw? kluczow? by?a wymiana samochodu dowo??cego uczestnikw na zaj?cia terapeutyczne ze wzgl?du na to, i? transport odbywa? si? z 11 letnim samochodem, ktry ulega? notorycznie awariom.

Bior?c pod uwag? bezpiecze?stwo podopiecznych, a tak?e zagro?enie wykluczeniem spo?ecznym uczestnikw WTZ niezb?dnym sta? si? zakup nowego samochodu dostosowanego do przewozu osb niepe?nosprawnych, w tym poruszaj?cych si? na wzkach inwalidzkich, czego dokonano w du?ej mierze dzi?ki dofinansowaniu ze ?rodkw Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepe?nosprawnych, ktrego wysoko?? pozwoli?a na zakup mikrobusu, wyposa?onego w niezb?dne wyposa?enie umo?liwiaj?ce przewz osb na wzkach inwalidzkich, ale tak?e zapewniaj?cego komfort przejazdu pasa?erw uczestnikw Warsztatu Terapii Zaj?ciowej w Suszu.

Zarz?d Stowarzyszenia oraz pracownicy Warsztatu serdecznie dzi?kuj? wszystkim osobom, ktrzy do?o?yli swoj? ,,cegie?k?" do zakupu auta.

Nowy samochd jest dostosowany do przewozu osb niepe?nosprawnych. Wyposa?ony jest w system antypo?lizgowy ABS, wspomaganie uk?adu kierowniczego, elektrycznie sterowane przednie szyby, klimatyzacj? z dodatkowym nawiewem powietrza na ty?, autoalarm, czujnik deszczu i zmierzchu, radionawigacj? fabryczn?, komputer pok?adowy, tempomat, czujniki parkowania, ?wiat?a do jazdy dziennej w technologii LED, elektrycznie podgrzewane i sterowane lusterka, uk?ad stabilizacji toru jazdy ESP.

auto  auto1auto2                                                                                                                                                                                                                                            

auto3  auto4                                                                                                                                                

  

auto5

 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 14 gości