Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
O akcji ,,Auto dla niepe?nosprawnych"
Wpisany przez Administrator   
Warsztat Terapii Zaj?ciowej w Suszu jest placwk?, gdzie codziennie udzia? w zaj?ciach terapeutycznych bierze 35 osb niepe?nosprawnych, dla ktrych zapewniamy dowz na zaj?cia.

Nasi podopieczni to zarwno mieszka?cy Susza jak i okolicznych wiosek. Placwka dysponuje jednym, wys?u?onym samochodem, ktry codziennie pokonuje 240 km drg o r?nej specyfice pod?o?a. Dla uczestnikw samochd jest jedyn? mo?liwo?ci?, aby uczestniczy? w zaj?ciach terapeutycznych, a tym samym mie? mo?liwo?? wsp?uczestniczenia w szerszej spo?eczno?ci, a nie tylko domu rodzinnym.

Wobec wielu kosztownych usterek i remontw, przekonali?my si?, ?e dowz naszych uczestnikw z ka?dym dniem zwi?ksza ryzyko dotycz?ce bezpiecznego ich transportu.

Bior?c pod uwag? powy?sze argumenty, podj?li?my decyzje o potrzebie zakupu nowego samochodu s?u??cego naszym podopiecznym. Mo?liwe ?rodki z Pa?stwowego Funduszu Rehabilitacji Osb Niepe?nosprawnych to 60 % kosztw zakupu nowego samochodu (Program wyrwnywania r?nic mi?dzy regionami III). O brakuj?ce 40 % walczymy ka?dego dnia.

Podj?li?my wiele inicjatyw organizujemy kiermasze, loterie, zbirki publiczne. Pomog?o nam wiele firm, obdarowuj?c nas ko?cwkami kolekcji, materia?ami reklamowymi czy w?asnymi wyrobami. Ka?dego dnia walczymy o mo?liwo?? zorganizowania nast?pnego kiermaszu czy loterii.

Zapraszamy Was na nasze aukcje na allegro, mo?e w?rd wielu r?nych przedmiotw znajdziesz co? dla siebie lub swoich bliskich:

http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=6592272

Co robimy?

Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsi?biorczo?ci Ziemi Suskiej dzi?kuj? wszystkim ofiarodawcom, ktrych otwarte serca i ch?? czynienia dobra s? nieocenione w niesieniu pomocy naszym podopiecznym.

Nasz dzia?ania prowadzimy na wielu p?aszczyznach:

- zbirka plastykowych nakr?tek przeprowadzamy zbirk? plastykowych nakr?tek na terenie zaprzyja?nionych szk?, przedszkoli i firm. Zebrane nakr?tki segregujemy i oddajemy do punktu skupu.

- zbirka makulatury w ramach akcji prowadzonej pod patronatem International Paper w Kwidzynie pn.: ,,Podaruj gazecie jej sidme ?ycie".

- pozyskujemy wsparcie rzeczowe z przeznaczeniem na organizacj? loterii, kiermaszw i aukcji. Pozyskujemy rwnie? wsparcie rzeczowe dla naszych podopiecznych.

- dobrowolne wp?aty na konto.

Jak pomc?

Je?li chcecie mie? Pa?stwo wk?ad w nasz? dzia?alno?? to zapraszam do wsparcia poprzez:

- wolontariat,

- wp?aty w ramach 1 %

- sponsoring i dary rzeczowe (mo?na na przekaza? materia?y i gad?ety reklamowe, ko?cwki kolekcji i produkty produkowane przez Pa?stwa firm?),

- dobrowolne wp?aty na konto:

Bank Sp?dzielczy w Suszu:        23 8320 0005 0000 8877 2000 0050

Ka?da, nawet najdrobniejsza pomoc ma ogromne znaczenie dla naszej akcji! Organizacja zbirki na tak du?? skal? by?aby wyj?tkowa trudna bez wsparcia firm, ktre biznes postrzegaj? nie tylko przez pryzmat dochodw, firm dla ktrych wspieranie jest czym? powa?niejszym cz??ci? spo?ecznej odpowiedzialno?ci.

 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 59 gości