Błąd
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:126. Error 9: Invalid character
Najcz??ciej zadawane pytania.
CO ROBIMY ?

Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsi?biorczo?ci Ziemi Suskiej dzi?kuje wszystkim ofiarodawcom, ktrych otwarte serca i ch?? czynienia dobra s? nieocenione w niesieniu pomocy naszym podopiecznym.

Nasze dzia?ania prowadzimy na wielu p?aszczyznach:

Zbirka plastykowych nakr?tek przeprowadzamy zbirk? plastykowych nakr?tek na terenie zaprzyja?nionych szk?, przedszkoli i firm. Zebrane nakr?tki segregujemy i oddajemy do punktu skupu.

Zbirka makulatury w ramach akcji prowadzonej pod patronatem International Paper w Kwidzynie pn. : Podaruj gazecie jej sidme ?ycie".

Pozyskujemy wsparcie rzeczowe z przeznaczeniem na organizacj? loterii, kiermaszw i aukcji. Pozyskujemy rwnie? wsparcie rzeczowe dla naszych podopiecznych.

Dobrowolne wp?aty na konto.


REZULTATY

Darowizny finansowe od firm i instytucji: 7.000,00 z?

1 % (stan na 30.06.2015 r.): 8.056,12 z?

Loteria fantowa (27.06.2015r.): 5.000,00 z?

Sprzeda? nakr?tek plastykowych: 800,00 z?

Sprzeda? makulatury: 240,00 z?


GWARANCJA

Deklarujemy pe?n? transparentno?? przep?ywu ?rodkw finansowych uzyskanych w ramach zbirki, zgodnie z obowi?zuj?cym prawem i regulaminami wewn?trznymi Stowarzyszenia. Ca?o?? zako?czymy szczeg?owym raportem finansowym oraz podsumowaniem merytorycznym.

                      Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsi?biorczo?ci Ziemi Suskiej w Suszu

                                                            Ul. Wybickiego 6

                                                              14-240 Susz

                                                            Tel. 55 278 69 00

                                                        NIP: 744 16 09 082

                                                            KRS: 0000025665

                  Nr konta: Bank Sp?dzielczy w Suszu: 23 8320 0005 0000 8877 2000 0050


CHCESZ PRZEKAZA? DAROWIZN? ?

Mo?esz przekaza? maksymalnie 6 % wykazywanego w zeznaniu dochodu (osoby fizyczne).

Mo?esz obdarowa? stowarzyszenia lub fundacje, ktre prowadz? dzia?alno?? u?ytku publicznego.

W zeznaniu podatkowym nale?y wykaza? konkretn? kwot? darowizny udokumentowan? dowodem wp?aty na rachunek bankowy obdarowanego oraz dane pozwalaj?ce na identyfikacj? obdarowanego, poprzez podanie m.in. jego nazwy, adresu oraz numeru identyfikacji podatkowej np.:

                Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsi?biorczo?ci Ziemi Suskiej w Suszu

                                                      Ul. Wybickiego 6

                                                        14-240 Susz

                                                     Tel. 55 278 69 00

                                                 NIP: 744 16 09 082

              Nr konta: Bank Sp?dzielczy w Suszu: 23 8320 0005 0000 8877 2000 0050


W przypadku darowizny rzeczowej nale?y pami?ta? o dowodzie np. o o?wiadczeniu lub umowie, w ktrym wskazane s? dane identyfikuj?ce darczy?c? oraz obdarowanego, warto?? przekazanej darowizny oraz o?wiadczenie obdarowanego o jej przyj?ciu.

Po skorzystaniu z odliczenia dokumenty potwierdzaj?ce przekazanie darowizny nale?y zachowa? razem z zeznaniem przez 5 lat licz?c od ko?ca roku, w ktrym up?yn?? termin p?atno?ci podatku.

Mo?esz przekaza? rwnie? 1 % od podatku. W zeznaniu nale?y wskaza? pe?n? nazw? oraz numer KRS.

                           np. Stowarzyszenie Rozwoju i Przedsi?biorczo?ci Ziemi Suskiej

                                                          KRS: 0000025665

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Autor Odsłony
 

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości